Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Η εταιρία Perfecting House αναλαμβάνει όλες τις χρονοβόρες και περίπλοκες διαδικασίες, για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων. Συντάσουμε μελέτες άδειας λειτουργίας, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εξιδικευμένοι μηχανικοί της εταιρίας μας έρχονται στον χώρο σας δωρεάν, για τον απαραίτητο προέλεγχο καταλληλότητας, ώστε να αποφευχθούν ενοικιάσεις ή αγορές χώρων, ακατάλληλων προς αδειοδότηση.

Αναλυτικότερα, αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, την σύνταξη όλων των μελετών προς κατάθεση στον δήμο, την πυροσβεστική, την πολεοδομία, το υγειονομικό και  κάθε δημόσια αρχή για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας:

 

 • Καταστημάτων Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος
 • Εμπορικών καταστημάτων
 • Εργαστηρίων
 • Γυμναστηρίων
 • Σχολών
 • Αίθουσας εκδηλώσεων

Οικοδομικές άδειες

Στην Perfecting House Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, την σύνταξη και κατάθεση του απαραίτητου φακέλου της μελέτης, αλλά και όλες τις διεκπεραιοτικές διαδικασίες για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Εξασφαλίζουμε την πολεοδομική έγκριση, για την κατασκευή-ανακατασκευή κατοικιών, καταστημάτων, βιομηχανικών χώρων και οποιασδήποτε άλλης χρήσης κτιρίων. Αναλυτικότερα, κατόπιν συναντήσεως με τον ιδιοκτήτη και λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και το οικονομικό του πλάνο, ακολουθούνται τα εξής στάδια:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα – αποτύπωση
 • Δημιουργία  αρχιτεκτονικών προσχέδιων
 • Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές, κτλ.)
 • Κατάθεση και προέλεγχος φακέλου στην πολεοδομική αρχή
 • Στατική μελέτη
 • Μηχανολογική μελέτη
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτη πυροπροστασίας
 • Εγκρίσεις από εφορία, αρχαιολογία, δασαρχείο, δήμο, ΔΕΗ κτλ.
 • Τελική έκδοση άδειας

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι πλέον απαραίτητο για αγοροπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων και αποτελει την ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου. Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί στην εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου και την κατάταξή του σε κάποια από τις ενεργειακές κατηγορίες (Α+ έως Η). Επίπλέον, ο ενεργειακός επιθεωρητής παρουσιάζει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου προτάσεις, για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Οι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές της Perfecting House αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα την έκδοση πιστοποιητικών (Π.Ε.Α) σε όλη την Αττική.

Η διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. περιλαμβάνει:

Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών

Για την συλλογή των απαραίτητων για την έκδοση Π.Ε.Α. στοιχείων, χρειαζόμαστε τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο
 • Κάτοψη
 • Τοπογραφικό σχέδιο (προαιρετικό)
 • Οικοδομική Άδεια, για κτίρια κατασκευασμένα από το 1983 και μετά
 • Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια θέρμανσης (προαιρετικό)
 • Μελέτη θερμομόνωσης για κτίρια κατασκευασμένα μετά το 1980 (προαιρετικό)
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (προαιρετικό)

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας την οικοδομική άδεια ή τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας.

Αυτοψία ακινήτου

Σε αυτό το στάδιο ένας έμπειρος ενεργειακός επιθεωρητής επισκέπτεται τον χώρο σας, για την καταγραφή των απαραίτητων μετρήσεων. Για την συλλογή των στοιχείων χρειάζεται πρόσβαση στον επιθεορούμενο χώρο, στο λεβητοστάσιο και στον χώρο που βρίσκεται ο ηλιακός θερμοσιφωνας, εφόσον υπάρχει. 

Ενεργειακή μελέτη

Σε αυτό το στάδιο γίνεται η μεταφορά και η επεξεργασία των στοιχείων, στο ειδικό λογισμικό του ΥΠΕΚΑ, ώστε να υπολογισθεί η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, αλλά και για να πραγματοποιηθεί η κατάταξή του σε κάποια από τις ενεργειακές κατηγορίες (Α+ έως Η).

Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

Στο τελευταίο στάδιο, γίνεται η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, ενώ ο υπεύθυνος επιθεωρητής, προτείνει λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και την μείωση κατανάλωσης ενέργειας.


Βεβαιώσεις νομιμότητας

Μετά την δημοσίευση του Νόμου 4014 στις 21/9/2011, απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε
μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγή χρήσης. Από την έναρξη του Ν4014/11, είναι απαραίτη η βεβαίωση μηχανικού, η οποία δηλώνει ότι η κατασκευή του ακινήτου έχει γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη και δεν έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές.
Η Perfecting House αναλαμβάνει την συγκέντρωση όλων των εγκεκριμένων σχεδίων του ακινήτου σας από την αρμόδια πολεοδομία, την επί τόπου αυτοψία και την έκδοση του πιστοποιητικού νομιμότητας, εφόσον δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις.

 

 

Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Οι έμπειροι μηχανικοί της Perfecting House αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών, για την υπαγωγή του ακινήτου σας στον νόμο Ν.4178/13. Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ακίνητα χωρίς οικοδομική άδεια, ακίνητα με υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους, ακίνητα με αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές όπως πισίνες, κατασκευές σε ακάλυπτους χώρους ή άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις. Τα ακίνητα που δεν θα υπαχθούν στο νόμο θα είναι αδύνατον να μεταβιβαστούν, θα υπόκεινται σε υπέρογκα πρόστιμα και θα κρίνονται κατεδαφιστέα.

Με την ένταξη στο Ν. 4178/13, δίνεται η δυνατότητα να νομιμοποιήσετε το ακίνητό σας και να πάρετε οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή παραβόλου Οι απαραίτητες ενέργειες για την υπαγωγή του ακινήτου σας στο Ν.4178 είναι οι εξής:

 • Προσκόμιση όλων των απαραίτητων στοιχείων από τον ιδιοκτήτη
 • Αυτοψία και αποτύπωση των παραβάσεων του ακινήτου
 • Προσδιορισμός των παραβάσεων
 • Υπολογισμός του προστίμου
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος (όπου είναι απαραίτητο)
 • Υποβολή από τον μηχανικό των απαραίτητων σχεδίων και δικαιολογητικών
 • Πληρωμή παραβόλου
 • Ηλεκτρονική υποβολή τελικών σχεδίων
 • Έκδοση βεβαίωσης υπαγωγής στον νόμο για μεταβιβάσεις και δικαιοπραξίες
 • Έκδοση βεβαίωσης νομιμοποίησης μετά την πληρωμή του 30% του προστίμου

Εάν έχετε οποιαδήποτε αβεβαιότητα για την νομιμότητα του ακινήτου σας, οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρίας μας, αναλαμβάνουν τον πολεοδομικό έλεγχο του, την ενημερωσή σας για την ύπαρξη τυχών αυθαίρετων κατασκευών και τις δυνατότητες υπαγωγής του στο νόμο 4178.

 

Ενεργειακή αναβάθμιση

Η ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων γίνεται ολοένα και  πιο επιτακτική. Με μια τέτοια αναβάθμιση επιτυγχάνουμε μείωση του κόστους λειτουργίας του κτιρίου σε βαθμό τέτοιο ώστε το κόστος μελέτης και κατασκευής αυτής της αναβάθμισης να αποσβεστεί σε εντυπωσιακά σύντομο χρόνο. Βάση της ευρωπαϊκής οδηγίας (2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) προβλέπεται ο έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η έκδοση πιστοποιητικού, ώστε ο αγοραστής ή ενοικιαστής να γνωρίζει την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου. Η  ενεργειακή κλάση εξαρτάται από την συνολική κατανάλωση ενέργειας σε kwh/τμ.
Μία ενεργειακή ταυτότητα υψηλής κλάσης, συνεπάγεται μικρότερες δαπάνες για κλιματισμό, ηλεκτρισμό, εξοικονόμηση χρημάτων και αύξηση της εμπορικής αξίας του κτιρίου.

Οι περισσότερες παλαιές, αλλά και αρκετές νεότερες κατασκευές, δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας. Επομένως, έχει ως αποτέλεσμα να δαπανώνται σημαντικά ποσά στις εταιρίες παροχής ενέργειας. Μια σωστή μελέτη για μόνωση, συντήρηση και εκσυγχρονισμό των χώρων μίας κατοικίας, θα μειώσει δραστικά τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης.

Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες της Perfecting House, προτείνουν την βέλτιστη λύση για την οικία σας, κατόπιν μελέτης και αυτοψίας του χώρου, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τη μέγιστη εξοικονόμηση χρημάτων.

Έτσι, θα έχετε ένα σύγχρονο σπίτι, που θα μπορείτε να το ζεσταίνεται ή ψύχεται  χωρίς να σας απασχολούν οι υπέρογκες χρεώσεις της εταιρίας παροχής ενέργειας και του πετρελαίου.

Προτάσεις ενεργειακών αναβαθμίσεων:

Εξωτερική θερμομόνωση (Θερμοπρόσοψη).

Οι θερμικές απώλειες από τους τοίχους φτάνουν έως και το  40% των συνολικών απωλειών μίας κατοικίας. Η θερμοπρόσοψη αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο θερμομόνωσης τοίχων, για μη θερμομονωμένα ή ανεπαρκώς μονωμένα κτίρια. Η θερμοπρόσοψη τοποθετείται στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου, καθώς το κέλυφος που δημιουργείται προστατεύει τους τοίχους από τις καιρικές συνθήκες και ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες. Επιπλέον, με την εφαρμογή εξωτερικής μόνωσης δεν μειώνονται τα ωφέλιμα τετραγωνικά στο εσωτερικό της κατοικία.
Η μελέτη και η επίβλεψη του έργου, γίνεται από εξειδικευμένο μηχανικό, εξασφαλίζοντας έτσι την μείωση κατανάλωσης έως και 60%  για θέρμανση και ψύξη. Επίσης, η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων διατηρείτε σταθερή, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Το μονωτικό αποτέλεσμα της θερμοπρόσοψης, αναβαθμίζει ενεργειακά το κτίριο και  μειώνει την συνολική κατανάλωση του σε ενέργεια. Η μείωση αυτή, προκύπτει από την εξάλειψη των θερμογεφυρών στα σημεία επαφής των δοκών και των υποστυλωμάτων με τους τοίχους. Στην επιφάνεια της θερμομόνωσης, εφαρμόζονται ενισχυμένα επιχρίσματα, υψηλής ποιότητας και υαλόπλεγμα, εξασφαλίζοντας εκτός από τη θερμομόνωση, ηχοαπορρόφηση και πυροπροστασία.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου, την έκταση των τοίχων και το πάχος του μονωτικού υλικού που απαιτείται, υπολογίζουμε το κόστος με το καλύτερο δυνατό για εσάς σύστημα θερμοπρόσοψης. Οι εργασίες δεν απαιτούν την εκκένωση του σπιτιού, καθώς είναι εξωτερικά και ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την αρχή του έργου.

Μόνωση ταράτσας

Η μόνωση της ταράτσας είναι απαραίτητη για κάθε σπίτι, καθώς εκτός από τη θερμική προστασία που προσφέρει, αποτρέπει τις υγρασίες και τη φθορά του κτιρίου.

Η Perfecting House και το  άρτια καταρτισμένο συνεργείο της θα εφαρμόσει την καταλληλότερη μονωτική τεχνική στην ταράτσας σας, με σύγχρονα, υψηλής ποιότητας μονωτικά υλικά που θα επιλεχθούν βάση  της κατάστασης και των συνθηκών που επικρατούν στον εκάστοτε χώρο.

Απαλλαγείτε από τις υγρασίες και προστατέψετε το σπίτι σας από τις καιρικές συνθήκες, εξοικονομώντας τα χρήματα σας από πρόχειρες λύσεις.

Αλλαγή κουφωμάτων

Η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με παράθυρα αλουμινίου με  διπλό τζάμι υψηλής ποιότητας, είναι πλέον επιβεβλημένη καθώς η θερμική απώλεια από τα παλαιού τύπου πορτοπαράθυρα είναι μεγάλη. Μειώστε τη δαπάνη χρημάτων σε θερμαντικά συστήματα, και εξασφαλίστε για εσάς και την οικογένεια σας, την ασφάλεια και προστασία που σας προσφέρουν τα σύγχρονα παράθυρα (αλουμινίου, ξύλινα, μεταλλικά ή PVC) υψηλής αντοχής, ποιότητας και αισθητικής.

 

Θερμοδυναμική & Αερόθερμη Ενεργειακή Εστία

Το  ενεργειακό τζάκι εκτός από το αισθητικό αποτέλεσμα έχει μεγαλύτερη θερμογόνο απόδοση συγκριτικά με το συμβατικό, ρυπαίνει πολύ λιγότερο χάρη στην κλειστή του εστία και είναι δυνατή η τοποθέτηση αεραγωγών, για τη διάχυση του ζεστού αέρα σε όλο το χώρο. Για την εγκατάστασή του δεν χρειάζεται να υπάρχει ήδη τζάκι, θα πρέπει να υπάρχει όμως ο κατάλληλος χώρος για την τοποθέτηση της καμινάδας. Αρκετές κατηγορίες ενεργειακών τζακιών, έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με το καλοριφέρ, την ενδοδαπέδια θέρμανση ή το fan coil.

Τέντα & συστήματα σκίασης

Η τοποθέτηση τεντών περιμετρικά του σπιτιού θα βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή κλάση του σπιτιού σας. Οι τέντες δημιουργούν ένα επιπλέον επίπεδο θερμοπροστασίας, χάριν της σκίασης του κτιρίου κατά τους θερμότερους μήνες. Επιπλέον κάνουν  τους εξωτερικούς σας  χώρους άνετους και ευχάριστους στη χρήση τους.

 

Εγκατάσταση “έξυπνων” συστημάτων… (Smart Home!)

 • Έλεγχος μέσω κέντρου λήψης σημάτων και απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω Internet.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια, άνεση & πολυτέλεια.

Η εγκατάσταση του συστήματος Smart Home, δίνει τη δυνατότητα πλήρη ελέγχου σε όλες τις ηλεκτρο-μηχανολογικές εγκαταστάσεις του σπιτιού, μέσω του δικτύου bus. Η διαχείριση τους πραγματοποιείτε μέσω κινητού, tablet ή υπολογιστή, κάνοντάς έτσι “έξυπνες” πολλές από τις λειτουργίες, οι οποίες μπορούν εύκολα να αυτοματοποιηθούν, διευκολύνοντας την καθημερινότητα σας. Επιπλέον, έχουμε  σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με τη μέτρηση & διαχείριση της ηλεκτρικής κατανάλωσης  από  smartphones (iphone, ipad, android) ή PC, με πλήρη ανάλυση ηλεκτρικής ενέργειας on-line.

Έλεγχος και αυτοματοποίηση λειτουργιών όπως:

 • Έλεγχος φωτισμού, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σπιτιού.
 • Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ή ρύθμιση του κλιματισμού.
 • Διαχείριση κλιματισμού (θέρμανση/ψύξη). Μπορούμε μέσω κινητού ή υπολογιστή να ελέγξουμε την θερμοκρασία που επικρατεί στον χώρο και να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τον κλιματισμό του σπιτιού από όπου και αν βρισκόμαστε.
 • Διαχείριση ποτιστικών κήπου.
 • Κατέβασμα / ανέβασμα ηλεκτρικών ρολών και τέντες της κατοικίας.
 • Έλεγχος καμερών ασφαλείας.
 • Διαχείριση συναγερμού.
 • Έλεγχος/διαχείριση μουσικής, Hi-Fi system, τηλεόρασης, Home Cinema.
 • Εντολές φεύγοντας από το σπίτι – ασφάλισε κατοικία, σβήσε φώτα, θέρμανση, κουζίνα, θερμοσίφωνα κτλ.

 

Share This